Passa al contingut principal

Irreductibles performances feministes al CCCB

cat/
Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil, convidades a participar a Irreductibles activitat en el marc de la exposició FEMINISMES! al CCCB centre de cultura contemporània de barcelona.
Programa de quatre performances feministes que, més enllà del més obvi, despleguen angles vius de la realitat que experimentem com a dones, sovint obviats en els codis habituals d’interpretació. Són poètiques de l’acció que fan palesos moments vivencials i sincrònics del cos femení amb la pròpia materialitat corporal, contingent i infinita, o bé enllacen amb el traç d’una història que vol manifestar-se, o amb les relacions d’alteritat descodificades dels patrons. I ho fan des de l’escolta del lloc on se situen i del temps històric i geològic en què viuen, connectant afectivament amb el batec irreductible de la vida social i planetària.
Assumpta Bassas Vila, comissària d'Irreductibles
Presentem la peça de performance Portales Otros. Aquesta obra reflecteix les fronteres personals i les fronteres globals. Els cossos confronten el seu límit primari, l'òrgan extern, la visió carnal d'un mateix. Les imatges de la representació estan limitades, conformades i modelades per les construccions socials del nostre Ésser amb altres i a través d'ellxs. La reflexió comunitària i individual s'enfronta a un bloqueig continu i generacional en el corrent d'afectivitats, en el moviment del què és sensible. Amb obrir portals, les ferides que perforen (divideixen, segmenten i jerarquitzen) totes les nostres relacions es comencen a curar. L'ALTERITAT es destrueix, es trenca... Es revela com a miratge.

esp/
Invitadxs a participar en Irreductibles actividad en el marco de la exposición ¡FEMINISMOS! en el CCCB centre de cultura contemporània de barcelona.
Programa de cuatro performances feministas que, más allá de lo obvio, desarrollan ángulos vivos de la realidad que experimentamos como mujeres, a menudo obviados en los códigos habituales de interpretación. Son poéticas de la acción que hacen patentes momentos vivenciales y sincrónicos del cuerpo femenino con la propia materialidad corporal, contingente e infinita, o bien enlazan con el trazo de una historia que quiere manifestarse, o con las relaciones de la alteridad decodificadas de los patrones. Y lo hacen desde la escucha del lugar donde se sitúan y del tiempo histórico y geológico en el que viven, conectando afectivamente con el latido irreductible de la vida social y planetaria.
Assumpta Bassas Vila, comisaria de Irreductibles

Presentaremos la pieza de performance Portales Otros. Esta obra refleja las fronteras personales y las fronteras globales. Los cuerpos confrontan su límite primario, el órgano externo, la visión carnal de uno mismo. Las imágenes de la representación están limitadas, conformadas y moldeadas por las construcciones sociales de nuestro Ser con otros y a través de ellxs. La reflexión comunitaria e individual se enfrenta a un bloqueo continuo y generacional en la corriente de afectividades, en el movimiento de lo sensible. Con el abrir de portales, las heridas que perforan (dividen, segmentan y jerarquizan) todas nuestras relaciones comienzan a sanar. La OTREDAD se destruye, se quiebra... Se revela como espejismo.

eng/
We have been invited to participate in Irreductibles activity part of the exhibition FEMINISMS! in the CCCB centre de cultura contemporània de Barcelona.
Programme of four feminist performances that go beyond the tropes to explore different takes on the realities of women's lives, aspects which are often neglected in the usual performative codes. These dynamic poetics reveal synchronic experiences of the female body with its own corporeal materiality, contingent and infinite, or link up with a story that wants to emerge, or with the decoded relations between models and otherness. And they do so by listening to the physical space, to the precise historical and geological time, forging emotional connections with the irreducible beat of social and planetary life.
Assumpta Bassas Vila, curator of Irreducible

We will present the performance piece Portales Otros. This performance mirrors both personal frontiers and global borderlines. Bodies confront their primary limit, the outer organ, the carnal vision of oneself. The imagery of representation is constrained, conformed and moulded by societal constructions of our being with and through others. Communitarian and individual reflection face a continuous and generational blockage in the flow of affectivities, in the movement of the sensible. With the opening of portals, the wounds that pierce (divide, segment and perpetuate hierarchies) all our relations begin to heal. OTHERNESS is destroyed, broken...Revealed as mirage.