Passa al contingut principal

Curaduria | Curating

 

_cat/
Fundadorx, directorx, curadorx, investigadorx... al festival internacional de performance EMPREMTA, a l'espai de creació i pedagogia radical MATERIC.ORG i de MAR DE ISLAS encuentro de performance del Caribe
_eng/
Founder, director, curator, researcher... at the EMPREMTA international performance art festival, the space for development and radical pedagogy MATERIC.ORG and the MAR DE ISLAS performance encounter of the Caribbean

                                                                                                                                                   
+info>>>
_cat/ Espai independent de creació i pedagogia radical, enfocat a les pràctiques performatives.
_eng/ Independent space for development and artistic research, focused on performative practices and object creation.


                                                                                                                                                   

_esp/ MAR DE ISLAS encuentro de performance del Caribe A partir de la urgencia de encarnar nuestro Mar de Islas en contraposición a la segregación actual del Caribe, se
crea este encuentro de artistas caribeñxs en el archipiélago de Borikén (Puerto Rico). El objetivo principal es
unir e intercambiar creaciones, sensibilidades, resistencias y saberes entre nuestrxs vecinxs caribeñxs, a través del
arte de la performance.
_eng/ MAR DE ISLAS performance encounter of the Caribbean. This encounter of Caribbean artists in the archipelago of Boriken (Puerto Rico) is born from the urgency of embodying our Sea of Islands as an antithesis to the current segregation of the Caribbean. The main objective is to unite and exchange creations, sensibilities, resistances and knowledge among our Caribbean islander neighbors, through the art of performance.
                                                                                                                                                   

+info>>>
_cat/ Empremta és una trobada d’Art de la Performance amb caràcter heterogeni i experimental. Com a residu i marca de l’acció, del gest, del fet de deixar constància efímera neix, Empremta.
_eng/ Empremta is a Performance Art encounter of heterogeneous and experimental nature. Empremta is born as residue and trace of the action, of the gesture, at the instance of leaving ephemeral evidence.

                                                                                                                                                   
>>>

_cat/ Tallers i Laboratoris al Centre Cultural Materic.org
_eng/ Workshops and Laboratories in the Cultural Center Materic.org
                                                                                                                                                   
>>>
_cat/ 22 M/3, espai dins de MATERIC.ORG, destinat al projecte 22cubic, on artistes de diferents disciplines tenen la possibilitat de desenvolupar les seves propostes.
_eng/ 22 M/3, Is the space within MATERIC.org, destined to the 22cubic project, where artists from different disciplines have the opportunity to develop their proposals.

                                                                                                                                                   
>>>
_cat/ SAL _ RUNES _ FANG
3 materials _ 3 dies _ 6 artistes
En aquesta edició d’EMPREMTA festival internacional de performance traslladem les propostes artístiques a la matèria i a les seves connotacions personals i socials.
Cada artista treballa amb un material oferint diferents i dispars visions a partir del recorregut personal de cadascú.
La matèria conversa amb els cossos. Per a cada dia, un material. A partir d’aquesta materialitat cada artista s’endinsarà amb i per a ella des del seu transcórrer individual i inquietud particular. Dues propostes artístiques es presentaran unides per una mateixa matèria, una mateixa data i un mateix espai.
L’espai de la Catalunya industrial, MATERIC.ORG, serveix com a matriu de les propostes. Situat al barri de Sta. Eulàlia a L’Hospitalet de Llobregat, cinturó industrial i obrer de Barcelona, aquest entorn es presta com a fil conductor per a cada dia, proposta i material.
Cos i matèria, són i coexisteixen.
_eng/ SALT_RUBBLE_MUD
3 materials _ 3 days _ 6 artists
For this edition of EMPREMTA festival internacional de performance we move the artistic proposals towards the matter and its personal and social connotations.
Each artist works with a specific material, offering different and diverse perspectives that are born from her/his personal approach to it.
The matter speaks to and with the bodies. For each day, one material. From this materiality each artist will be immersed in it through her/his individual journey and particular enquiry. Two artistic proposals will be united by a same material, on a same day and in a same space.
At the space of industrial Catalonia, MATERIC.ORG works as the matrix of these proposals. Located in the neighbourhood of Sta. Eulàlia (L’Hospitalet de Llobregat), the industrial and labour engine surrounding Barcelona, this environment offers itself as a common thread for each day, proposal, and material.
Body and matter, are and coexist.
                                                                                                                                                   

>>>
_cat/ CORPOLOGIA és una trobada independent i lliure d’un grup d’artistes i persones amb ganes d’investigar el present mitjançant l’acció. El format de les obres és lliure i d’una màxima duració de 10 minuts cadascuna. Treballem quasi sempre sense muntatge tècnic ni escenogràfic i cada persona porta el que necessita.
És un espai únic d’intercanvi i de mútua comprensió on qualsevol persona pot presentar obres, pensaments, idees, inquietuds, opinions; en definitiva, qualsevol forma d’expressió que parteixi de la presència de l’acció.
_eng/ CORPOLOGIA is an occasion for artists and people who use actions to investigate the present to come together freely and independently. Each performer’s piece can take any form and must be no more than ten minutes long. We usually work without technical or stage sets and each person brings along what they need.
This is a unique occasion for exchange and mutual understanding, where anyone can present work, thoughts, ideas, concerns, opinions; in fact, any type of expression inspired by presence and action.
                                                                                                                                                   
>>>
_cat/ Presentació Materic.org – Espai de desenvolupament i investigació artística, enfocat a les pràctiques performatives i a la creació objectual.
Ens van acompanyar durant tota la tarda / nit el so texturitzat de OHUIL, la performance de Begoña Grande VOLAR SIN ALAS, la presentació de la video performance realitzada, a la residència artística 22cubic, de la artista Marina Barsy Janer DERMIS COMUNAL: Transmutación de una epistemología colonial i el so en directe de Jetlag DeLorean (experimental electrònica) i ODD LABU(noise-funk) un projecte paral·lel d’en sir. Ubaldo.
_eng/ Presentation Materic.org – space for development and artistic research, focused on performative practices and the objetual creation.
Joining us throughout the afternoon / evening the texturised sound of OHUIL, the performance of Begoña Grande VOLAR SIN ALAS, the presentation of the video performance done at the residency 22cubic, of the artist Marina Barsy Janer DERMIS COMUNAL: Transmutación de una epistemología colonial and the live sound of Jetlag DeLorean (experimental electronica) and ODD LABU (noise-funk) a side project of Sir. Ubaldo.
                                                                                                                                                                        

>>>
<_cat/ Empremta és una trobada d’Art de la Performance amb caràcter heterogeni i experimental. Com a residu i marca de l’acció, del gest, del fet de deixar constància efímera neix, Empremta.
Entenem acció performativa com a temps, espai i presència. A partir d’un espai amb un encant propi i una certa màgia que es palpa i t’acaricia la pell, en aquesta primera edició la Casa Corbella a Cardedeu ens ha obert les portes, les finestres i ens ha deixat gratar als seus patis i petits racons intransitats. Amb un període explosiu de residència i treball en comú, els i les artistes participants es mimetitzen i fan seu el lloc. Sentir l’entorn on realitzaràs una acció, on deixaràs part de tu, on els presents se n’enduran una altra, fa que les peces presentades no tinguin un què de ser en un altre lloc, o que si el tenen, els petits matisos que ens ha regalat l’espai es perdin per sempre.
_eng/ Empremta is a Performance Art encounter of heterogeneous and experimental nature. Empremta is born as residue and trace of the action, of the gesture, at the instance of leaving ephemeral evidence.
We understand the performance action as time, space and presence. From a space that has its own charm and bears a palpable magic that caresses your skin, for this first edition Casa Corbella in Cardedeu has opened its doors and windows, inviting us to scratch its gardens and hidden corners. By undergoing an explosive period of residency and collaborative work, the participating artists inhabit and merge with the site. To be able to feel the environment where you will do an action, where you will leave parts of yourself and where those who are present will take some of these parts, makes the presented performances bound to this specific site. If these actions were done in any other place the nuances provided by the space would be lost forever.