Passa al contingut principal

Biografia | Biography


cat/
Isil Sol Vil (Catalunya), director de l’espai de creació i pedagogia radical Materic.org i del festival internacional de performance EMPREMTA. Després de traçar diferents, rars i extrems camins dins i fora del món de l’art i de l’activisme es topa amb l’artista i col·laborador Aldo Cardoso, i així amb el nom i l’univers de la performance o art d’acció. Esdevenint el seu espai d’incomoditat confortable.
En la seva obra existeix una amalgama entre la cruesa, els processos corporals extrems, el caràcter crític i activista, la resistència, la sinceritat, la rebel·lió, la subversió, els marges i la frontera corporal. La Performance.
El 2015 coneix a l’artista Marina Barsy Janer i comencen un procés d’art-vida sota una filosofia d’Amor Subversiu x Cures eXtremes.
Ha presentat obra en diverses trobades, festivals, galeries, museus i espais públics a diferents països d’Europa i Amèrica.


esp/
Isil Sol Vil (Cataluña), director del espacio de creación y pedagogía radical Materic.org y del festival internacional de performance EMPREMTA. Después de trazar diferentes, extraños i extremos
caminos dentro y fuera del mundo del arte y del activismo se encuentra con el artista y colaborador Aldo Cardoso, y así con el nombre y el universo de la performance o arte de acción. Deviniendo su espacio de incomodidad confortable.
En su obra existe una amalgama entre lo crudo, los procesos corporales extremos, el carácter crítico y activista, la resistencia, la sinceridad, la rebelión, la subversión, los margenes y la frontera corporal. La Performance.
En 2015 conoce a la artista Marina Barsy Janer y empiezan un proceso de arte-vida bajo una filosofía de Amor Subversivo x Curas eXtremas.
Ha presentado obra en diversos encuentros, festivales, galerías, museos y espacios públicos de diferentes países de Europa y América.


eng/
Isil Sol Vil (Catalonia), director of the space for creation and radical pedagogy Materic.org and of the international performance festival EMPREMTA. After tracing different, strange and extreme paths inside and outside the world of art and activism, he meets the artist and collaborator Aldo Cardoso, and with him the name and universe of performance art or action art. Performance becomes his space of comfortable discomfort.
In his work there is an amalgam between the crude, the extreme corporal processes, the critical and activist character, the resistance, the sincerity, the rebellion, the subversion, the margins and the corporal border. The Performance.
In 2015 he meets the artist Marina Barsy Janer and they begin an art-life process under a philosophy of Subversive Love x eXtreme Care.
He has presented work in various festivals, galleries, museums and public spaces in different countries of Europe and the Americas.