Passa al contingut principal

Kronos Art Bcn

cat/
Isil Sol Vil x Marina Barsy Janer, convidades a participar en la segona edició de Kronos Art Bcn a Arts Santa Mònica, Barcelona (España). Presentarem una acció en viu, Simbiosis Caníbal, durant la inauguració i la fotoperformance Confins Ardents estarà exposada durant el festival.

Sobre Kronos Art Bcn:
Amb el convenciment que l’art ha mogut, mou i mourà el món, en aquesta nova edició de KRONOS, seguim apostant pel concepte que va portar a la del 2018 a crear fortes i intenses xarxes entre tots aquells que participaren en el projecte: el temps.
El temps és un concepte abstracte que només cobra sentit en el moment en el qual l’emmarquem dins uns límits. I en l’art aquesta característica no és una excepció: quan en l’art parlem de passat, acostumem a posar el focus en aquells artistes que impregnen la història i ens inspiren des del record, des d’un locus indefinit que edifiquem nosaltres mateixos; parlem de present i mirem al nostre voltant, a tot allò que ens inquieta, ens connecta i ens impulsa, ara, un moment tant efímer i a la vegada el més contundent, el més prenyat de sentit; i si ens referim al futur, ho fem —sempre— amb l’esperança posada en aquells que avui són la llavor.
D’aquesta manera, passat, present i futur un cop més conformen KRONOS ART BCN 2019. En aquesta nova edició, podrem seguir gaudint d’artistes, actuacions i activitats que ens portaran de la mà per aquest periple a través de l’art. I continuem apostant tant per artistes consolidats com per aquells que estan fent les seves primeres passes, així com per totes i cadascuna de les disciplines. I la raó no és cap altra que la nostra creença en què en la connexió d’aquests tres espais artificials del temps és on l’art cobra sentit projectant xarxes invisibles que alimenten quelcom de tant profund calat, i al mateix torn tant menystingut, com la cultura. Fem-la visible. 

esp/
Isil Sol Vil x Marina Barsy Janer, invitadxs a participar en la seguna edición de Kronos Art Bcn en Arts Santa Mònica, Barcelona (España). Presentaremos una acción en vivo, Simbiosis Caníbal, para la apertura y la fotoperformance Confins Ardents estará expuesta durante todo el festival.

Sobre Kronos Art Bcn:
Con el convencimiento de que el arte ha movido, mueve y moverá el mundo, en esta nueva edición de KRONOS, seguimos apostando por el concepto que llevó a la de 2018 a crear fuertes e intensas redes entre todos aquellos que participaron en el proyecto: el tiempo.
El tiempo es un concepto abstracto que solo cobra sentido en el momento en el que lo enmarcamos dentro de unos límites. Y en el arte esta característica no es una excepción: cuando en arte hablamos de pasado, solemos poner el foco en aquellos artistas que impregnan la historia y nos inspiran desde el recuerdo, desde un locus indefinido que edificamos nosotros mismos; hablamos de presente y miramos a nuestro alrededor, a todo aquello que nos inquieta, nos conecta y nos impulsa, ahora, un momento tan efímero y a la vez el más contundente, el más preñado de sentido; y si nos referimos al futuro, lo hacemos —siempre— con la esperanza puesta en aquellos que hoy en día son la semilla.
Así, pasado, presente y futuro de nuevo conforman KRONOS ART BCN 2019. En esta nueva edición, podremos seguir disfrutando de artistas, actuaciones y actividades que nos llevarán de la mano por este periplo a través del arte. Y seguimos apostando tanto por artistas consolidados como por aquellos que están dando sus primeros pasos, así como por todas las disciplinas. Y la razón no es otra que nuestra creencia en que en la conexión de estos tres espacios artificiales del tiempo es donde el arte cobra sentido proyectando redes invisibles que alimentan algo de tanto calado, y a la vez tan ninguneada, como la cultura. Hagámosla visible.
Curaduría: Macu Moran, Justin Case, Perro Manso & Damián Pissarra

eng/
Isil Sol Vil x Marina Barsy Janer, we have been invited to participate in the second edition of Kronos Art Bcn in Arts Santa Mònica, Barcelona (Spain), We will present a live performance, Simbiosis Caníbal, for the opening and the photoperformance Confins Ardents wil be exhibited during the entire festival.

About Kronos Art Bcn:
With the conviction that art has moved, is moving and will keep on moving the world, in this new edition of KRONOS ART BCN we shall keep betting on the concept that led the 2018 edition to create strong and intense networks amongst all those who participated in the project: time.
Time is an abstract concept that only makes sense when we frame it within various boundaries.  In art, this feature is no exception: in art, when we talk about the past, we usually focus on those artists who stand out in history and inspire us though their memory- from an indefinite locus that is built intrinsically. We talk about the present and we look around us, at everything that disturbs us, connects us and impels us, now, a moment so ephemeral and at the same time the most powerful, full of meaning; and when we refer to the future, we do so – always – placing our hope in those who today are the seed.
Thus, Past, Present and Future will once again make up KRONOS ART BCN 2019. In this new edition, we will be able to continue enjoying artists, performances and activities that will guide us through this artistic journey. We shall keep relying on both established artists as well as those who are taking their first steps, focusing on all different art disciplines. The reason is none other than the belief that in the connection of these three artificial spaces of time art makes sense by projecting invisible networks that feed something of so much depth, and at the same time so unnoticed, such as culture.
Let’s make it visible.

Curated by: Macu Moran, Justin Case, Perro Manso & Damián Pissarra