Passa al contingut principal

curs de performance | CUERPX POLÍTICO CUERPX RITUAL amb Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil

curs de performance | CUERPX POLÍTICO CUERPX RITUAL amb Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil _cat/Aquest curs de performance s’enfoca en la re-politització de les nostres corporalitats a través d’un empoderament holístic del nostre Ser en el món. A través d’exercicis específics d’autoconeixement i intuïció individual-comunal, treballarem estats alterats de l’ésser que debel·laran la política dels i les cuerpxs dins d’una comunitat efímera. Dins d’aquesta investigació contínua es crearan accions individuals i col·lectives en espais públics i íntims. A la fi del curs els i participants tindran coneixement sobre diferents teories polítiques dels i les cuerpxs des d’on accionar i hauran generat les eines per desenvolupar intervencions de performance en diferents espais.
Durant el curs compartirem el que definim com a Amor Subversiu x Cures eXtrems. Des d’una visió descolonial es treballaran altres models de relació (entre humans, l’espai, el temps, la natura i els objectes). En aquesta pràctica busquem la recuperació de sabers de la cuerpa que han estat silenciats o oprimits, davant la força d’un capitalisme salvatge i colonial que fabrica el cos del treballador-consumidor. Ens enfoquem en la màgia quotidiana i l’energia existent a les nostres corporalitats. La relació amb la matèria, amb l’espai i amb les i els altres es desenvolupa com a diàleg horitzontal a través d’un procés d’hipersensibilitat i escolta extrema. El fet de reaprendre aquesta manera de viure, crear i relacionar-nos com a acte polític és l’inicial enfocament d’aquest curs. Des de la realitat ritual del temps-espai-cuerpx s’explora la potencialitat de les accions i els seus efectes (físics, psíquics, energètics, socials) en les i els que accionen i en els seus voltants. S’estudien els condicionaments socials (gènere, raça, classe, etc.) que habiten les nostres corporalitats per treballar a partir d’aquestes la performativitat.
Els conceptes i teories polítiques dels i les cuerpxs a ser explorades seran tant discutides amb textos i obres d’artistes, com vivenciades a través dels i les corporalitats dels i les participants mitjançant els exercicis proposats. El curs desenvolupa exploracions corposensorials a través d’exercicis i intervencions en espais públics i privats. Es treballarà tant de manera individual com de manera col·lectiva, qüestionant i repensant tots dos termes. Es desenvoluparà un projecte performàtic continu des de l’exploració corposensorial de cada individu i la comunitat creada al curs.

Dirigit a totes aquelles persones majors d’edat interessades en l’art de la performance o art d’acció.

OBJECTIUS

_desaprendre el cos capitalista per recuperar la cuerpa ritual.
_desenvolupar la hipersensibilitat per accedir a altres realitats.
_entendre la cuerpx com una geografia política-afectiva.
_usar la corporalitat que habitem per enderrocar el que se’ns ha impedit fer.
_activar un caràcter crític amb la realitat que ens envolta i utilitzar la performance per crear altres realitats possibles.
_desenvolupar les eines necessàries per a realitzar accions de performance individuals, simultànies i col·lectives.
_activar espais públics i no convencionals a partir de la presència individual / comunal.
_des de la cuerpa pensant, formular teoria.
_crear una nova comunitat.

DATES I HORARIS

Els dissabtes i diumenges del 31 d'octubre al 6 de desembre 2020
31 oct-1nov: 16h-20h
7-8 nov: 16h-20h
(14-15 nov: no ens reunim)
21-22nov: dissabte 16h-20 / diumenge 10h-14h
28-29 nov: dissabte 16h-20 / diumenge 10h-14h
5-6 des: dissabte 17h-21h / diumenge 10h-14h

40H DE TALLER

INSCRIPCIONS i INFORMACIÓ

espai@materic.org
obertes fins el 26 d’octubre 2020

PREU

400 eu
(possibilitat de pagament fraccionat)

LLOC

nunArt Guinardó
Carrer del Telègraf nº 67-71, Barcelonaesp/
curso de performance | CUERPX POLÍTICO CUERPX RITUAL con Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil

Este curso de performance se enfoca en la re-politización de nuestrxs cuerpxs a través de un empoderamiento holístico de nuestro Ser en el mundo. A través de ejercicios específicos de autoconocimiento e intuición individual-comunal, trabajaremos estados alterados del ser que develarán la política de lxs cuerpxs dentro de una comunidad efímera. Dentro de esta investigación continua se crearán acciones individuales y colectivas en espacios públicos e íntimos. Al final del curso lxs participantes tendrán conocimiento sobre distintas teorías políticas de lxs cuerpxs desde donde accionar y habrán generado las herramientas para desarrollar intervenciones de performance en distintos espacios.
Durante el curso compartiremos lo que definimos como AmOr Subversivo x Cuidados eXtremos. Desde una visión descolonial se trabajarán otros modelos de relación (entre humanos, el espacio, el tiempo, la naturaleza y los objetos). En esta práctica buscamos la recuperación de saberes de la cuerpa que han sido silenciados u oprimidos, ante la fuerza de un capitalismo salvaje y colonial que fabrica el cuerpo del trabajador-consumidor. Nos enfocamos en la magia cotidiana y la energía existente en nuestras corporalidades. La relación con la materia, con el espacio y con lxs demás se desarrolla como diálogo horizontal a través de un proceso de hipersensibilidad y escucha extrema. El re-aprender esta manera de vivir, crear y relacionarnos como acto político es el inicial enfoque de este curso. Desde la realidad ritual del tiempo-espacio-cuerpx se explora la potencialidad de las acciones y sus efectos (físicos, psíquicos, energéticos, sociales) en lxs que accionan y en sus alrededores. Se estudian los condicionamientos sociales (género, raza, clase, etc.) que habitan nuestrxs cuerpxs para trabajar a partir de éstxs la performatividad.
Los conceptos y teorías políticas de lxs cuerpxs a ser exploradas serán tanto discutidas con textos y obras de artistas, como vivenciadas a través de lxs cuerpxs de lxs participantes mediante los ejercicios propuestos. El curso desarrolla exploraciones corposensoriales a través de ejercicios e intervenciones en espacios públicos y privados. Se trabajará tanto de manera individual como de manera colectiva, cuestionando y repensando ambos términos. Se desarrollará un proyecto performático continuo desde la exploración corposensorial de cada individuo y la comunidad creada en el curso.

Dirigido a todas aquellas personas mayores de edad interesadas en el arte de la performance o arte de acción

OBJETIVOS

_Desaprender el cuerpo capitalista para recuperar la cuerpa ritual.
_Desarrollar la hipersensibilidad para acceder a otras realidades.
_Entender la cuerpx como una geografía político-afectiva.
_Usar la corporalidad que habitamos para derrocar lo que se nos ha impedido hacer.
_Activar un caracter crítico con la realidad que nos rodea y utilizar la performance para crear otras realidades posibles.
_Desarrollar las herramientas necesarias para realizar acciones de performance individuales, simultáneas y colectivas.
_Activar espacios públicos y no convencionales a partir de la presencia individual/comunal.
_Desde la cuerpa pensante, formular teoría
_Crear una nueva comunidad

FECHAS Y HORARIOS

LOS SÁBADOS Y DOMINGOS DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE DICIEMBRE 2020
31 oct-1nov: 16h-20h
7-8 nov: 16h-20h
(14-15 nov: no nos reunimos)
21-22nov: sábado 16h-20 / domingo 10h-14h
28-29 nov: sábado 16h-20 / domingo 10h-14h
5-6 dic: sábado 17h-21h / domingo 10h-14h

40H DE TALLER

INSCRIPCIONES e INFORMACIÓN

espai@materic.org
abiertas hasta el 26 de octubre 2020

PRECIO

400 eu
(se puede pagar fraccionado)

LUGAR

nunArt Guinardó
Carrer del Telègraf nº 67-71, Barcelona